ตรวจคนเข้าเมือง

ตรวจคนเข้าเมือง

ตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau) เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้าออกมายังภายในประเทศ พร้อมทั้งตรวจสอบคนต่างด้าวที่อาจเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2470 ขึ้นพร้อมกับหน่วยงาน คือ กรมตรวจคนเข้าเมือง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคนปัจจุบัน คือ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง

ตรวจคนเข้าเมือง ประวัติ

ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง จัดตั้งขึ้นตอนวันที่ 17 ก.ค. พุทธศักราช 2470 ตามการการยี่ห้อพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พุทธศักราช 2470 เพราะกำเนิดปัญหาที่เกิดขึ้นกับการลักลอบของต่างชาติอย่างไม่ถูกกฎหมาย โดยมีชื่อกรมว่า กรมตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย มีศูนย์บัญชาการหลักอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพ มีด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด รวมทั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอบางพื้นที่ในในภาคทิศตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เพียงแค่นั้น

เพราะเหตุว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย พุทธศักราช 2475 ทำให้กรมตรวจคนเข้าเมืองลดสถานะเป็นกองตำรวจ แล้วก็ย้ายไปขึ้นตรงต่อกรมตำรวจในพฤศจิกายน พุทธศักราช 2475 ถัดมา ในปี พุทธศักราช 2478 มีการเพิ่มด่านตรวจคนเข้าเมืองขึ้นทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และก็ภาคใต้ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง กรมตำรวจได้ขอใช้สถานเอกอัครราชทูตสมาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำเมืองไทย ซึ่งอยู่ในความครองของรัฐบาลเป็นที่ทำงานกองตรวจคนเข้าเมือง แล้วก็ได้ปรับสถานภาพข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจแต่งชุดแต่งกายพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2536 ได้ปรับแต่งองค์ประกอบเป็นหน่วยงานระดับศูนย์บัญชาการ โดยเรียกว่า ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง มี กองกำกับการ และก็ ศูนย์ ถัดมา ในปี พุทธศักราช 2552 ได้แก้ไขส่วนประกอบ เป็น กองกำกับการ และก็ หน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัด

  • กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.สตม.)
  • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (บก.ตม.1)
  • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (บก.ตม.2)
  • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 (บก.ตม.3)
  • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 (บก.ตม.4)
  • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 (บก.ตม.5)
  • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 (บก.ตม.6)
  • กองบังคับการสืบสวนสอบสวน (บก.สส.สตม)
  • ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง (ศท.ตม.)

การขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival)

คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางถูกต้องและสมบูรณ์ ของ 28 ประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่กำหนดไว้ 32 แห่ง

(หมายเหตุ คนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว ของ 28 ประเทศ ไม่สามารถขอรับ Visa on Arrival ได้ ต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา)

 เอกสารประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา

 –  ตั๋วหรือเอกสารที่ชำระค่าโดยสารครบถ้วน สามารถใช้เดินทางออกได้ภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต คือไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามา

              –  เงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท

              – แบบฟอร์มคำร้องขอรับการตรวจลงตราที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (แบบฟอร์มคำร้อง ขอรับได้ ณ ช่องทางอนุญาตเข้าเมืองที่กำหนดไว้)

               – รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป

               – หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

     ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ( รวมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภทไม่เว้นแม้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ กรณีที่ประเทศนั้นไม่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตหรือราชการกับประเทศไทย) โดยปกติ ขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับ Visa on Arrival จะใช้เวลาประมาณ 20-25 นาที

     การขยายระยะเวลาพำนัก โดยปกติ คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตราประเภทนี้ จะไม่สามารถยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรได้ ยกเว้นกรณีพิเศษ อาทิ เจ็บป่วย โดยจะสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) ซึ่งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาขยายระยะเวลาการพำนักเป็นกรณีๆ

             (หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 หรือ http://www.immigration.go.th )

คนต่างด้าว 28 สัญชาตินี้ หากต้องการเข้ามาทำงานหรือประกอบธุรกิจหรือลงทุนในประเทศไทย จะต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อน มิฉะนั้น เมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว จะไม่สามารถยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานได้จำเป็นต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อไปยื่นเรื่องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทย

รายชื่อ 28 ประเทศ มีดังต่อไปนี้

1. ราชอาณาจักรภูฏาน  (Bhutan : Kingdom of Bhutan)

2. สาธารณรัฐประชาชนจีน [China : People’sRepublic of China]

3. สาธารณรัฐไซปรัส (Cyprus :Republic of Cyprus)

4. สาธารณรัฐเช็ก (CzechRepublic)

5. สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia :Republicof Estonia)

6. สาธารณรัฐฮังการี (HungaryRepublic of Hungary)

7. สาธารณรัฐอินเดีย (IndiaRepublic of India)

8. สาธารณรัฐคาซัคสถาน (KazakhstanRepublic of Kazakhstan)

9. สาธารณรัฐลัตเวีย (LatviaRepublic of Latvia)

10. ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein : Principality of Liechtenstein)

11. สาธารณรัฐลิทัวเนีย (LithuaniaRepublic of Lithuania)

12. สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (MaldivesRepublic of Maldives)

13. สาธารณรัฐมอริเชียส (MauritiusRepublic of Mauritius)

14. รัฐสุลต่านโอมาน (Oman : Sultanate of Oman)

15. สาธารณรัฐโปแลนด์ (PolandRepublic of Poland)

16. สหพันธรัฐรัสเซีย (Russia : Russian Federation)

17. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia : Kingdom of Saudi Arabia)

18. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovakia : Slovak Republic)

19. สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Slovenia :Republic of Slovenia)

20. ยูเครน (Ukraine)

21. อุซเบกิสถาน (Uzbekistan)

22. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Federal DemocraticRepublic of Ethiopia)

23. ไต้หวัน (Taiwan)

24. สาธารณรัฐบัลแกเรีย (Bulgaria)

25. ราชรัฐอันดอร์รา (Andorra)

26. สาธารณรัฐมอลตา (Malta)

27. โรมาเนีย (Romania)

28. สาธารณรัฐซานมารีโน (San Marino)

ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ผู้ร้องสามารถขอรับการตรวจลงตรา  (Visa on Arrival)  32  แห่ง ได้แก่

1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ

 3. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

 4. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต

 5. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่

 6. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานอู่ตะเภา

 7. ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย

 8. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน

 9. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ

10. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง

11. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา

12. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานเกาะสมุย

13. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ณ บริเวณเขตสนามบินสุโขทัย

14. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ

15. ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา
     ณ ทำเลจอดเรือในอ่าวอุดม และบริเวณเขตท่าเรือแหลมฉบัง

16. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบดาพุด
      ณ บริเวณเขตท่าเรือมาบดาพุด และทำเลจอดเรือในอ่าวหน้าเมืองระยอง

17. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
      ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย

18. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย
      ณ ทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวหน้าทอน

19. ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต
     ณ ทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวมะขาม และทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวฉลอง

20. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล
      ณ บริเวณเขตท่าเรือด่านศุลกากรตำมะลัง และบริเวณเขตท่าเรือเจ้ะปิลัง

21. ด่านตรวจคนเข้าเมืองกระบี่
     ณ บริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกกระบี่, บริเวณเขตท่าเรือเจ้าฟ้า
     บริเวณเขตท่าเรือเกาะลันดา  และบริเวณเขตสนามบินกระบี่

22. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลา
      ณ บริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกสงขลา และบริเวณเขตท่าเรือเดินเรือไทย

23. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงราย24. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
 25. ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา
      ณ บริเวณเขตท่าเรือสัตหีบ 26. ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่
 27. ด่านตรวจคนเข้าเมืองโป่งน้ำร้อน
 28. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ
 29. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
 30. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก
      ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก
 31. ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์
 32. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหง โก-ลก